نوشته‌ها

تست ورزش (ETT) چیست؟

تست ورزش اصولا يا بوسيله تردميل ( معمولا)يا دوچرخه انجام ميشود . به اينصورت كه فرد موردنظر بروي دستگاه قرار ميگيرد و براساس برنامه از پيش تعيين شده بيمار فعاليت ميكند. در تردميل بتدريج هر سه دقيقه شيب و سرعت دستگاه بيشتر ميشود و فرد بوسيله دستگاه مونيتور ميشود و ضربان قلب ، فشار خون و نوار قلب وي مرتبا برسي ميشود .

هدف از اين كار عموما:

1- برسي فعاليت خونرساني عروق قلب است به اين صورت كه حين فعاليت بطور متناوب و با فاصله از فرد مورد نظر نوار قلب گرفته و تغييرات نوار برسي ميشود در افرادي كه مشكل خونرساني عروق قلبي دارند عموما ممكن است نوار اوليه چيزي نشان ندهد ولي در طي فعاليت چون نياز به اكسيژن قلب بدليل افزايش ضربان و فشار خون بيشتر ميشود علائمي در نوار قلب بروز ميكند كه اگر بهمراه علائمي مانند تنگي نفس و درد سينه باشد نشان دهنده گرفتگي و انسداد عروق است.

2-يكي ديگر ازمواردي كه با تست ورزش برسي ميشود ميزان ظرفيت قلبي عروقي است براي اجازه شروع يا ميزان فعاليت مجاز يك فرد با بيماري قلبي است با اين عنوان كه تا چه حدي ميتواند ورزش كند و ضربان خود را افزايش دهد و تا چه ميزان خطر دارد.

3-مسئله بعدي برسي بروز برخي اريتمي ها و ضربانات نابجا در فعاليت است كه بعضا برخي افراد در ورزش و فعاليت دچار برخي اريتمي ها و ضربانات خطرناك ميشوند.

4-مورد بعدي براي بررسي قلبي قبل از اعمال جراحي براي بررسي تحمل قلب واحتمال مشكلات قلبي حين و بعد از عمل هست.